דף הבית | | English

תנאי שימוש ל'אוצר המקוון'

התנאים הנקובים להלן מהווים חוזה מחייב בינך לבין חברת אור החכמה בע"מ (להלן: "ההוצאה"). הם מסדירים את זכויותיך וחובותיך בקשר עם רכישת רשיון לצפייה ולהדפסה של ספרים מתוך מאגר "אוצר החכמה"™ ("השירות" ו"המאגר" בהתאמה) באמצעות אתר האינטרנט www.otzar.org ("האתר") ותוך שימוש בתוכנה המאפשרת אחזור של המידע מתוך המאגר, צפיה בו והדפסתו ("התוכנה").

הסכם זה מקנה לך את הזכות להשתמש בשירות בכפוף לתנאים שלהלן ובהתאם לרשיון שבחרת מבין המסלולים המוצעים באתר.

כדי לאשר את הסכמתך לתנאים אלה, עליך לסמן את התיבה המתאימה ולהקיש על הכפתור, הנושא את המילים "קראתי את הסכם השימוש ואני מסכים לתנאיו". אם אינך מסכים לתנאים אלה, הקש על הכפתור הנושא את המילה "בטל". במקרה כזה לא תוכל, ואינך רשאי לעשות כל שימוש בשירות.

תנאי הרשיון מנוסחים בלשון זכר לצרכי הנוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן גם לנשים.

הרשיון

ההוצאה מקנה לך בזאת רשיון לא ייחודי, שתנאיו מפורטים להלן, להשתמש בשירות וזאת בכפוף לתשלום דמי הרשיון הנקובים במסלול שבחרת בו ולקיום תנאי הסכם זה. התחייבויות ההוצאה ברשיון זה חלות רק כלפי הרוכש את הרשיון מהאתר.

מי זכאי להשתמש בשירות

בכפוף להוראות תנאים אלה, אם הנך מחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף המכובד בישראל, הנך רשאי לרכוש רשיון לשימוש בשירות, בתנאי שהשלמת את תהליך ההרשמה ומסרת את הפרטים המתבקשים במהלכו.

ההוצאה רשאית, שלא לאפשר לך לרכוש רשיון לשימוש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית ההוצאה לבטל את הרשיון שרכשת בכל אחד מהמקרים הבאים:

רכישת רשיון

כדי לרכוש רשיון עליך לבחור במסלול המתאים לך מבין המסלולים המוצעים באתר וכן למסור את פרטיך האישיים ובהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובתך המלאה, פרטי כרטיס האשראי שלך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. הקפד אפוא למסור בתהליך ההרשמה פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות הטלפון, פקס, או בדואר אלקטרוני.

ההוצאה תשגר חשבונית בגין רכישת הרשיון לכתובת שמסרת במהלך הרישום, בתוך 72 שעות מרכישת הרשיון.

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות ההוצאה. אין חובה על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לרכוש את הרשיון לשימוש בשירות.

בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה, שיזהו אותך בכל כניסה אליו. ההוצאה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספים או אחרים.

שם המשתמש והסיסמה נועדו לשימושך האישי בלבד ואינך רשאי למסור אותם לאחרים.

שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך.

חל איסור לכלול בפרטים שמסרת ובשם המשתמש והסיסמה שבחרת במהלך ההרשמה לשירות, שמות, כינויים או ביטויים אשר יש בהם משום העלבה של אחר, השמצה, ניבול פה וגסות רוח, הוצאת לשון הרע או פגיעה בשמו הטוב של אדם, אופי פורנוגרפי או אופי מיני בוטה, כינויי גנאי, פגיעה שלא כדין בקטינים וכל שם, כינוי או ביטוי אחר המפרים הוראה בחוק הישראלי, או פוגעים בקניינו הרוחני של אחר או בזכותו לפרטיות. ההוצאה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לסרב לקבל כל אחד מאלה.

דמי רשיון

השימוש בשירות כרוך בתשלום תמורה להוצאה ("דמי רשיון").

תוכל תמיד לעיין במסלולי הרשיון העדכניים ובתנאי התשלום של כל מסלול באתר אוצר החכמה. דמי הרשיון ייגבו באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו סיפקת במהלך רכישת הרשיון לשירות. באישור הסכם זה אתה מתיר להוצאה לחייב בדמי הרשיון את כרטיס האשראי שלך, בהתאם למסלול שבחרת ולתנאי התשלום הכלולים בו.

ההוצאה רשאית מעת לעת:

אם רכשת רשיון לתקופה של שנה, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת במהלך הרישום הודעה בדבר חידוש הרשיון לשירות כשבוע לפני תום תקופת הרשיון.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר, בשירות, בתוכנה ובכל יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, קובץ טקסט כולל תכנת אחזור ובסיס הנתונים שלה, ממשק משתמש, אפיון מערכת, מדריך למשתמש וקבצי עזרה, עיצוב גרפי של התכנה ורכיבי העזר שלה (ככל שאינו נחלת הכלל) הכלולים בהם הינו של ההוצאה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להוצאה להשתמש בהם.

כל פעולה שלא הותר לך במפורש לבצע בהסכם זה בקשר עם השירות – אסורה. בכלל זה (אך מבלי לגרוע מהאמור) אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, לשחזר לשפת-על (Decompilation) ו/או לשחזר לשפת-סף (Disassembly), להתאים, לקודד מחדש, ליצור פיתוח, שינוי או נגזרת כלשהי של התוכנה, לפגום בתוכנה ו/או במאגר, לסלפם או לשנותם, להסיר מהתכנים במאגר כל הודעה בדבר זכויות היוצרים, להשכיר את הרשיון, להשאילו, למוכרו, לתת בו זכויות-שימוש או רשיונות-משנה כלשהם או לבצע כל פעולה שתוצאתה הינה פגיעה בזכויות היוצרים של ההוצאה במאגר או מתן זכויות במאגר לצד שלישי כלשהו.

האמור לעיל איננו ממצה את הפעולות האסורות במאגר. זכור: בפיתוח תוכנת המאגר, בליקוט התכנים וביצירת המאגר הושקעו אלפי שעות עבודה ומאמץ. על-פי חוק המאגר זהה לספר, תמונה או יצירה אמנותית אחרת. פעולות שאסור לבצע ביצירות אלה נאסר עליך לבצע גם במאגר.

לתשומת ליבך, המאגר ותכניו מוגנים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים אשר נועדו למנוע כל שימוש בלתי מורשה. הפרת זכויות היוצרים במאגר מהווה עוולה אזרחית ועבירה פלילית. מבלי לגרוע מזכויות ההוצאה על-פי תנאי רשיון זה ו/או על-פי הוראות כל דין, במקרה של הפרת זכויות היוצרים במאגר תפקענה מאליהן כל זכויותיך על-פי רשיון זה.

ההוצאה רשאית לכלול במאגר הגנות דיגיטליות שתאכופנה את מגבלות רשיון זה. אתה מתחייב בזאת, כתנאי עיקרי ויסודי ברשיון זה, שלא לעקוף או לפצח או לייתר את פעולתן של הגנות כאמור ולא לנסות לבצע כל אחד מאלה.

השימוש בשירות

הרשיון מקנה לך זכות להשתמש בשירות למטרותיך הפרטיות והאישיות בלבד.

אינך רשאי להשתמש בשירות לכל מטרה אחרת, ובכלל זה אין להציג את המאגר או כל חלק ממנו בציבור, ברשות הרבים לרבות בכיתות ומכוני לימוד, ישיבות, מוסדות או ארגונים או בכל אופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמת ההוצאה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים במאגר, באופן שלא הותר במפורש על ידי ההוצאה. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט או אוסף שיכילו מידע ותכנים מתוך המאגר.

אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, שיאפשר שימוש בלתי מורשה בשירות.

הרשיון שרכשת מתיר לך להשתמש בשירות באמצעות מחשב אישי אחד. אין לקשר את המאגר או כל חלק או רכיב ממנו למחשב נוסף או לרשת מחשבים - לרבות כל קישור באמצעות כבל, קווי טלפון, אלחוט, אינפרא-אדום, אינטרנט, אינטרה-נט, או כל אמצעי אחר המשמש לתקשורת מחשבים.

הנך מחויב להשאיר את התוכן שהורדת מהאתר ברשות ההוצאה בנוסחו המקורי, כולל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וכותרת בתוכן ומידע, כפי שפורסמו באתר, ואין לערוך שינוי כלשהו ו/או למחוק ו/או לעוות את המידע כאמור.

כל שחזור, שכפול, הפצה, פרסום, העתקה ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בדרך כלשהי, כולל, ללא הגבלה, בדואר, פקס, דואר אלקטרוני, או אמצעי אלקטרוני אחר) אסור בתכלית האיסור, למעט עם אישור ההוצאה בכתב מראש. השימוש ו/או הפרסום של המידע המופיע באתר באתרים אחרים ו/או מקומות אחרים כלשהם הקשורים לאתר אסור. בנוסף, כל פיתוח, שינוי, תרגום ו/או החלפה של המידע המפורסם באתר ו/או המבוסס עליו ללא אישור מראש בכתב של ההוצאה אסור לחלוטין.

פרטיות

ההוצאה מתייחסת בכבוד לפרטיות לקוחותיה. בעת השימוש בשירות יכול שיצטברו נתונים על אופי השימוש והיקפו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירות, ייעשה למטרות המפורטות להלן:

אבטחת מידע

ההוצאה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ההוצאה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, ההוצאה לא מתחייבת שהשירות יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית.

הנך מצהיר בזה כי ההוצאה או כל צד ג' הקשור לשירותים אינם נושאים באחריות ולא יישאו באחריות לכל עיכוב, שינוי, אי-דיוק, תקלה, טעות, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, הפרעה בחיבור לאינטרנט, נזק, גניבה ו/או חדירה בלתי-חוקית למחשבך האישי דרך האינטרנט, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או השירות.

אחריות וביטול עסקה

המאגר כולל מידע רב ממקורות ישראל ומדברי חכמיה שנאסף בעמל רב ממקורות רבים ושונים. ההוצאה אינה מתחייבת כי המידע האגור במאגר או השימוש בו יהיה שלם ו/או ממצה וכן אינה מתחייבת כי המידע יהיה קריא במלואו ונקי מטעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או השמטות.

השירות ניתן כפי שהוא ("As Is") וההוצאה איננה מתחייבת כי השירות יתאים לצרכיך או למטרה מסוימת כלשהי. ההוצאה אף אינה מתחייבת כי השירות יהיה חסין מכל תקלות, קלקולים, כשלים, הפרעות והפסקות בפעילות חומרה, תוכנה, קווי ומערכות תקשורת שלה, של כל צד שלישי ושלך.

לתשומת הלב: כל המקרים דלעיל לא ייחשבו כפגם ברישיון שרכשת להשתמש בשירות, או כאי התאמה בין הרישיון לבין הפרטים שנמסרו לך קודם לרכישתו. בטרם תרכוש רישיון לשימוש בשירות, בדוק אותו היטב וודא כי הוא מתאים לצרכיך וכי הוא לשביעות רצונך.

לאחר שרכשת את הרישיון, לא תהיה רשאי לבטל את העסקה, אלא אם כן נפל פגם בתוכנת המאגר שאיננו מאפשר לך להשתמש בשירות והודעת להוצאה על רצונך לבטל את העסקה תוך ארבעה עשר ימים מיום עשייתה ובלבד שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השימוש בשירות. בוטלה העסקה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, יושב לך התשלום בגין רכישת הרישיון, בתוך ארבעה עשר ימים מיום שההוצאה קיבלה ממך הודעה על ביטול העסקה.

ההוצאה לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש בשירות, אלא בגבולות של עד ולא יותר מסכום השווה ל- 400 ₪ (ארבע-מאות שקלים חדשים) לכל רישיון לשימוש בשירות שרכשת מההוצאה, וזאת רק אם הנזק כאמור נגרם בשל מעשה או מחדל רשלני של ההוצאה.

ההוצאה לא תישא באחריות מכל מין וסוג כלפי צד שלישי שלא רכש רישיון לשימוש בשירות ישירות מן ההוצאה ואיננו בעל רשיון שימוש בו כדין.

עדכונים וגרסאות עתידיות
ההוצאה רשאית להוסיף, לשנות ואף להסיר מעת לעת איזה מהתכנים האגורים במאגר או לשדרג את התוכנה. כל הוראות רישיון זה יחולו על שינויים ושדרוגים כאמור.
תנאי מתלה
רישיון השימוש בשירות מותלה בפרעון מלא ומדויק של התמורה המגיעה להוצאה על-פי המסלול בו בחרת.
שינויים באתר והפסקת השירות

ההוצאה תוכל לשנות מעת לעת את האתר, מראהו ועיצובו את היקפו וזמינותו של השירות וכל היבט אחר הכרוך בהפעלתם וניהולם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ההוצאה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית ההוצאה להפסיק בכל עת את מתן השירות, תוך מתן הודעה על כך זמן סביר מראש. עם הפסקת השירות, תהיה רשאי לרכוש את המאגר על גבי כונן קשיח, בהתאם לתנאי התשלום שיסוכמו בינך לבין ההוצאה ולהסכם השימוש החלים על רכישת המאגר באופן זה.

פנה אלינו

בתהליך הכנת המאגר והפעלתו מושקע מאמץ וזמן רב. עם זאת, מטבעו של המאגר ייתכנו גם טעויות שמקורן בין היתר בטעויות של צדדים שלישיים שמסרו תכנים לפרסום במאגר ובסיבות נוספות. אם מצאת תוכן שלדעתך הוא שגוי, בלתי שלם, או בלתי ממצה, בלתי קריא במלואו, או שנפלו בו טעויות, שיבושים, אי דיוקים, או השמטות, הנך מוזמן לפנות אלינו ולהודיע לנו על כך, לכתובת: אוצר החכמה ת.ד. 23609 ירושלים מיקוד: 91236, או לטלפון מס' 02-5866078 (רב קווי).

לבירורים ושאלות נוספות ביחס לשירות ניתן לפנות להוצאה באמצעות הדואר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]

שיפוט

בכל מקרה של דין ודברים או מחלוקת עם ההוצאה, הנך מתחייב כי הדברים יתבררו על-פי דין תורה בבית דין בבני-ברק בראשות הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א, ובמקרה שיהיה נבצר ממנו מטעם כלשהו לברר את הדברים – בבית דין רבני אחר שייקבע על-ידי ההוצאה.

כללי

כל התנאים הנזכרים לעיל, אף אם חסר בהם אחד או יותר ממשפטי התנאים, יחולו ויתפסו על-פי דין תורה.

הרשיון וההזמנה כפופים להיתר עיסקה המצוי וחתום על-ידי ההוצאה על-פי דין תורה והמצורף לרשיון זה.