דף הבית | | English

הסכם שימוש - דיסק קשיח

לקוח יקר,
ההסכם דלהלן נכתב בהתיעצות עם מורי הוראה וכל האמור בו תופס על פי דין תורה, על כל פרטיו ודקדוקיו.
אנו שמחים למסור בידך את מאגר הספרים הממוחשב "אוצר החכמה"™ רבות השקענו וטרחנו כדי להגיע למוצר זמין, ידידותי ונוח להפעלה גם לאלו אשר לא התנסו בשימוש במחשב עד כה. בכל בעיה או תקלה נא פנה אל שירות הלקוחות בכתובתנו שבראש כתב הזמנה זה.

התנאים הנקובים להלן מהווים חוזה מחייב בינך לבין חברת אור החכמה בע"מ (להלן: "ההוצאה"). הם מסדירים את זכויותיך וחובותיך בקשר עם השימוש בתוכנת "אוצר החכמה"™ לרבות אריזת התוכנה, ספרות-העזר וכל חומר אחר המצוי באריזת התוכנה (להלן: "התוכנה"), במדיה המגנטית שבה אגורה התוכנה, ובתכנים האגורים בה ובתבנית המחשב שלהם (להלן ייקראו התוכנה וכל הנ"ל, ביחד ולחוד: "המאגר").

המאגר נמכר ומשווק ביחד עם כונן קשיח למחשב (להלן: "החומרה הייעודית"). האחריות לחומרה הייעודית הינה בהתאם ובכפוף לתנאים מפורטים בכתב האחריות של היצרן המצורף להסכם רישיון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ההוצאה מקנה לך אך ורק את זכות השימוש בתוכנת "אוצר החכמה" ובמאגר הספרים הממוחשב ומשאירה בידיה את מלוא הבעלות על המאגר, הכל לפי התנאים המפורטים בזה.

הרישיון

ההוצאה מקנה לך בזאת רשיון לא ייחודי, שתנאיו מפורטים להלן, להשתמש במאגר וזאת בכפוף לתשלום דמי הרשיון הנקובים בהסכם זה ולקיום תנאיו.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנה – ובכלל זה זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, הפטנטים והסודות המסחריים - שייכים להוצאה בלבד. התוכנה מוגנת, בין השאר, על-פי חוק זכות יוצרים 1911, פקודת זכות יוצרים 1924 ו/או הוראות כל דין אחרות, בישראל ובחו"ל, החלות ו/או שיחולו על תוכנת מחשב.

כל זכויות הקניין הרוחני בתבנית המחשב ((Format שבה אגורים ומוצגים התכנים במאגר שייכות להוצאה בלבד. כך גם כל זכויות הקניין הרוחני בדיגיטציה של התכנים במאגר.

לתשומת ליבך, המאגר ותכניו מוגנים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים אשר נועדו למנוע כל שימוש בלתי מורשה במאגר. הפרת זכויות היוצרים במאגר מהווה עוולה אזרחית ועבירה פלילית. מבלי לגרוע מזכויות ההוצאה על-פי תנאי רשיון זה ו/או על-פי הוראות כל דין, במקרה של הפרת זכויות היוצרים במאגר תפקענה מאליהן כל זכויותיך על-פי רשיון זה. במקרה כזה עליך לחדול לאלתר מכל שימוש במאגר ואתה מתחייב כלפי ההוצאה לעשות כן.

השימוש במאגר

המאגר נמסר לשימושך האישי והפרטי. אינך רשאי לעשות במאגר כל שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא.

רשיון זה מתיר לך להשתמש במאגר באמצעות החומרה הייעודית בלבד. מספר המשתמשים הרשאים להשתמש במאגר בו זמנית הינו כמספר העותקים שהוזמנו מן המאגר, הנקוב בראש כתב ההזמנה.

אין לקשר את המאגר או כל חלק או רכיב ממנו למחשב נוסף או לרשת מחשבים - לרבות כל קישור באמצעות כבל, קווי טלפון, אלחוט, אינפרא-אדום, אינטרנט או כל אמצעי אחר המשמש לתקשורת מחשבים .

פעולות אסורות במאגר

כל פעולה שלא הותר לך במפורש לבצע בהסכם רשיון זה בקשר עם המאגר – אסורה. בכלל זה (אך מבלי לגרוע מהאמור) אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, שחזור לשפת-על (Decompilation) ו/או שחזור לשפת-סף (Disassembly), להתאים, לקודד מחדש, ליצור פיתוח, שינוי או נגזרת כלשהי של התוכנה, לפגום בתוכנה ו/או במאגר, לסלפם או לשנותם, להסיר מהחומרה הייעודית או מאריזת התוכנה כל הודעה בדבר זכויות היוצרים בתוכנה, להשכיר את המאגר, להשאילו, למוכרו, לתת בו זכויות-שימוש או רשיונות-משנה כלשהם או לבצע כל פעולה שתוצאתה הינה פגיעה בזכויות היוצרים של ההוצאה במאגר או מתן זכויות במאגר לצד שלישי כלשהו.

האמור לעיל איננו ממצה את הפעולות האסורות במאגר. זכור: בפיתוח התוכנה, ליקוט התכנים ויצירת המאגר הושקעו אלפי שעות עבודה ומאמץ. על-פי חוק המאגר זהה לספר, תמונה או יצירה אמנותית אחרת. פעולות שאסור לבצע ביצירות אלה נאסר עליך לבצע גם במאגר.

הגנות דיגיטליות

ההוצאה רשאית לכלול במאגר הגנות דיגיטליות שתאכופנה את מגבלות רשיון זה. אתה מתחייב בזאת, כתנאי עיקרי ויסודי ברשיון זה, שלא לעקוף או לפצח או לייתר את פעולתן של הגנות כאמור ולא לנסות לבצע כל אחד מאלה.

אחריות ותרופות

ההוצאה מתחייבת כי המאגר יפעל על-פי האמור בתיעוד המצורף לו לתקופה של שנים-עשר חודשים ממועד הרכישה - וזאת על גבי החומרה הייעודית ומערכת הפעלה התואמת את הדרישות המפורטות בתיעוד. לאחר תום תקופת האחריות תהיה רשאי לפנות אל ההוצאה בהצעה לרכוש ממנה שירותי אחריות לתקופה נוספת (אם וככל שההוצאה תספק שירותים כאלה), בתנאים המקובלים באותה עת בהוצאה. 'אור החכמה בע"מ'. האחריות כוללת גם עדכונים שוטפים הקשורים בפיתוח התוכנה. בכפוף לאמור להלן ביחס לחומרה הייעודית - אם במהלך התקופה האמורה יתגלה במאגר פגם כלשהו הנובע ממעשה או מחדל רשלני של ההוצאה, כי אז חבותה היחידה של ההוצאה - וזכותך היחידה כלפי ההוצאה - הינה (לפי בחירת ההוצאה) השבת מחיר הרכישה של המאגר או החלפת המאגר במאגר זהה. במקרה שיסופק לך מאגר חליפי, האחריות ביחס אליו תהיה עד לתום תקופת האחריות בגין התוכנה המקורית או למשך 45 יום, לפי הארוך מבין השניים.

אחריות ההוצאה לא תחול במקרה שבוצעה במאגר איזו מהפעולות האסורות.

בנוסף, ההוצאה אינה אחראית לכל תקלה שמקורה איננו במאגר ו/או אינה מכוסה בכתב האחריות של יצרן החומרה היעודית ואינה נובעת מהפעלה סדירה, מיומנת ותקינה של המאגר (לדוגמה, כל תקלה שמקורה בחומרה של צד ג' או בהפרעות חשמליות לפעולת המחשב, כל תקלה שמקורה בשינוי קבצי האתחול (*.INI) של התוכנה וכיו"ב). ההוצאה לא אחראית לכל תקלה, שיבוש או קלקול שיתרחשו במאגר בתום 24 חודשים כאמור ממועד רכישתו.

במקרים הנ"ל בהם לא חלה אחריות החברה על החומרה. הוצאת 'אור החכמה' תשמח לספק חומרה חדשה (תמורת החומרה הישנה) ולהשלים כל חומר חסר במאגר, כל עוד יהיה באפשרותה. וזאת תמורת תשלום עבור כיסוי מחיר החומרה החדשה וכן תשלום עבור השירות, ובהתאם לגירסה האחרונה הקיימת באוצר החכמה באותה העת. במקרה והלקוח לא רכש עדיין את הגירסה האחרונה, הוא ישלים את התשלום עבורה.

המאגר נועד לשמש כלי לקריאה לימוד ואחזור מידע ממקורות ישראל ומדברי חכמיה. ההוצאה אינה מתחייבת כי המידע האגור במאגר או השימוש בו יהיה שלם ו/או ממצה. ההוצאה אינה מתחייבת כי המידע יהיה נקי מטעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או השמטות וכי יתאים לצרכיך. בכל מקרה יש לבדוק את המידע.

בכל מקרה, ההוצאה לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במאגר, גם אם לא פורט כאן במפורש - אלא בגבולות של עד ולא יותר מסכום השווה ל-400 ₪ (ארבע-מאות שקלים חדשים) לכל עותק מן המאגר שנרכש כדין ישירות מההוצאה.

ההוצאה לא תישא באחריות מכל מין וסוג כלפי צד שלישי שלא רכש את המאגר ישירות מן ההוצאה ואיננו בעל רשיון שימוש בה כדין.

אחריות לחומרה הייעודית

משך האחריות לחומרה הייעודית הינו כאמור בכתב האחריות לה הרצ"ב להסכם רשיון זה. ומבלי לגרוע מהאמור בכתב האחריות, יחולו ההוראות שלהלן ביחס לחומרה הייעודית:

האחריות לחומרה הייעודית תינתן במישרין על-ידי יצרן החומרה הייעודית (להלן: "היצרן"). ההוצאה תשמש אך ורק כמוקד קשר בינך לבין היצרן או נציגו המוסמך בישראל.

האחריות לחומרה הייעודית לא תחול על תקלות שמקורן -

האחריות לחומרה הייעודית תתבטל מאליה בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
התאמה

המאגר ניתן לשימוש כפי שהוא ("As Is"). ההוצאה איננה מתחייבת כי המאגר מתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת כלשהי. לפיכך, ההוצאה לא תישא באחריות במקרה שיתברר, כי המאגר אינו מתאים לצרכיך או אינו עונה לדרישותיך, כולם או מקצתם - למעט אם מקורה של אי-ההתאמה בפגם או תקלה בתוכנה, שההוצאה אחראית להם על-פי האמור בסעיף "אחריות ותרופות". במקרה זה תהיה אחריותה של ההוצאה מוגבלת כאמור בסעיף דלעיל.

עדכונים וגרסאות עתידיות

ההוצאה רשאית להוסיף, לשנות ואף להסיר מעת לעת איזה מהתכנים האגורים במאגר או לשדרג את התוכנה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לעשות כן באמצעות משלוח עדכוני-תוכנה שאתה מתחייב להתקין בתוכנה. כל הוראות רשיון זה יחולו על שינויים ושדרוגים כאמור.

ההוצאה רשאית להוציא לאור מעת לעת גרסאות מעודכנות ומשופרות של המאגר. רשיון זה אינו מקנה לך זכות לקבל גרסאות כאמור.

תנאי מתלה

רשיון שימוש זה מותלה בפרעון מלא ומדויק של התמורה המגיעה להוצאה על-פי כתב ההזמנה.

שיפוט

בכל מקרה של דין ודברים או מחלוקת עם ההוצאה, הנך מתחייב כי הדברים יתבררו על-פי דין תורה בבית דין בבני-ברק בראשות הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א, ובמקרה שיהיה נבצר ממנו מטעם כלשהו לברר את הדברים – בבית דין רבני אחר שייקבע על-ידי ההוצאה.

כללי

כל התנאים הנזכרים לעיל, אף אם חסר בהם אחד או יותר ממשפטי התנאים, יחולו ויתפסו על-פי דין תורה.

הרשיון וההזמנה כפופים להיתר עיסקה המצוי וחתום על-ידי ההוצאה על-פי דין תורה והמצורף לרשיון זה.