המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןאבני אש עניני נישואין פרשת מקץ עה פעמים וכן פירש העטרת ישועה לחורש אדר אלא שלדידיה כוונת כי עתה שבנו זה פעמים בחודש אדר שני בעת שהוא פעמיים ויש שפירשו כי עתה שבנו על חנוכה שחל בפרשת מקץ וכפי שמסר הצמח דוד מדינוב מאביו הבני יששכר בשם הצדיקים כי מראש חודש אלול עד חנוכה מאיר ברקיע כמין תבנית יד הפשוטה לקבל שבים הובא בספר בני בנימין ועוד ולענ"ד יש לומר על פי מה שאמרו ז"ל בראשית רבה כא ו אין רעתה אלא לשון תשובה ואיתמר משמיה דהחוזה מלובלין זי"ע כי התשובה היא שיודע שעד עכשיו לא היה כראוי ועתה מקבל עליו לשוב אל ה' משמרת איתמר סוף פרשתינו וריש פרשת ויחי ועוד ובעין זה מצאתי בספר אור הגנוז פרשת ראה בשם חו"ז הגה"ק רבי יוסקא