המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןב"ד ה כאילו שב"ד צוו לו לקלם אם ישבע ומשו"ה א"י לחזור בו וכמו"כ כתב ג"כ בקיבל עליו אבא או אביך או ג' רועי בקר' אם קיבלם בפני ב"ל אז אפילו קודם גמ"ד אינו יכול לחזור בו' אבל אם קיבלם שלא בפני ב"ד אז כ"ז שלא גמרו את הדין יכול לחזור בו והנה סנתיבוח בסי' כ"ב ס"ק א' תמה בדברי הנמוקי' דבשלמא גבי רצונך השבע וטול שם שייך לומר דחשיב כמו שצוו ב"ד לשלם אם ישבע אבל גבי זה שמקבל עליו בפני ב"ד לדון בפני ג' רועי בקר' מה שייך בזה ציווי בד' וכי שייך לומר שב"ד מצווין לדון בפני רועי בקר' ולפיכך פי' הנתיבות דבזה מודה הנמוק"י דבקבלו לדיין כ"ז שלא נגמר הדין יכול לחזור בו' ורק היכא דקבלו לעד הוא דאם קבלו בפני ב"ד א"י לחזור בו אפילו קודם שנגמר הדין דבזה שייך לומר מסכת בבא בתרא אבז שנד