המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןיך יל כלל וב מיושב קושיא הנ"ל יר אמרינן דלר"מ ולר"י בהיה לו ^ והבריא איתיה לאיסור שבת ואין ימר דנימא הואיל דשפיר כיון דס"ל דאמרינן מתוך שפיר י"ל דהואיל לא וה אלא צורך היום קצת ומתר מטעם יתוך ולכך גבי שבת לא שייך זה ולכך יר יש כאן איסור שבת ^ ^ ל דהא גופיה קשיא דמאי מרשה הגמרא על הבערה לא לחייב שום הואיל דילמא לא מהני הואיל אלא אליבא דידן דקי"ל דאמרינן מתוך אלא דבעינן צורך היום קצת ולכך משוה האי הואיל דיהא חשיב כמו צורך היום קלת בל ברייתא זו דהמבשל גיד הנשה בי"ט דאתיא כב"ש דלית ליה מתוךכמו דאמרי' בגמרא שם אלא הואיל לחוד זה לא מרינן ולבך שפיר חייב משום הבערה אף על גב דשייך הואיל ^ "ל משום דבגמרא שם דאיתביה רבה לרב חסדא דלית ליה הואיל א"כ סיאך אופין ומבשלין מי"ט לשבת א"ל ום עירובי תבשילין ופריך משום ביירובי תבשילין שייינן