המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןמן מירס פ ת מסתת גדג ר' מטקס ס טרף וי פוי מוס וי גיסתו וס נגרגחו גסוסו גרגרו ע כמגגות סנסנל ת ממס מט גס גווס טן יירף טד מגיעו פייחו רגיל סכ ג יג ג ס עמו וסלסל גועל ס י מ ונגח טס מוש סרסן ת יד מקוס שוקי גיגיסס וקרגו טוגס ר רגס גמס סמטמיש ס ט דטתס סכ ס ומכרימיס גס גז ייס סי גס ע תס' טויס ג הי הו גר ונס סגוס ע"ו ן מטני תוכיח סוכמת נעוס"ר סגסגת ח נפן פייס ס' פפי פפיי ללב וטסיי לפסתסר וופלמ פר ס ספפלים ירכס פיפפסם מעוג סיטן סטנו סנ מן סמניר חמד סס וח עגלתו וב מעסיו ג סגס ^ מס ר ^ ס סיס זר ס ס סר סונש ס סי ממסג ס טיס גיס מחסע יס מחוותם ועג וחס מסוי עוור לסגת ס' על סב רגע סיו מוסייס ט מס געגורו כמ סל ' יס' רגרכוס גו"ש ק א' דטוזררדש להו ניסא גי קמאי הוו מסרי נפשיהו על קרושת ור ונוסו סגמ ת ר"מ נ"ד וריג"ו סמ ן מר אלטלא דלדח בן זכא' אח ראשו גל היום גי' ני ר סטטס שהוא רמג"ר כעבר לפני הם ך גגמינת סשה הנקיא עבר ה' מסוי מסיס עריו לטאר ט מגיר עמו ומעקת "מ מס לגן נקמר גו בכל ביתי נאמן הוא' זפה אל פה איבר בו ואני ייגח מר