המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןלאכול במוצא שבת אך אם יבנףרהו אכיו שמה שירצה לפעול בקעודה מטה מנבא יפעל יתרצה לסכול והבנויח לו וכאשר ידעתי אמת כי המקוה קלה ולמגיד הקדוש היה כמעכו פיקוח כפש שמשתי הבעחת אבי הקדוש עס"כ י' עף"' איש אחד דר באוראכלע כמה שכיס אחר כך לא רצה האדון להשכיר לו האורחכדע רק רצה להשכיר לערל אחד סשר היה ג רשע כמוהו ופעם אחת היה מזמין האיש הלז לסעודת ולוה מלכא מאה חסיד ובראשם הרה"צ ר' פכחק אלימלך וביקש מאתו כ יעשה משפע חרץ לאדון הישע ימ"ש ואמר הרב ר' פנחס הימלך י' אס מיר קענען נואן מינו אכילת ושהיה פץ סעודת מלוה מלכח ובלען דד נואהן לעס איבייגע רונילען מיד עאתן מיע תפלת וחם תנגי חומר אזמן לקעודמא דוד מלכא משחח מ"מ מעגען מיד זשגען ש יוה ותשבחות פין