המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןלהמירה אשמנה ס דעתו יקרה ^ וכן מסוכנת המדקדקים פל מצמז ראף למזמירה ומ שאסור מן השורה ^ אפ"ס שמגאז יש השירה ^ להסחחד ולהלות עליו אמרה מן ניאקפ כשרה ^ למטר למכו"ס נמה שנשלח או סמהמה מרה גזריק לחילוף שיישיקבששלמפיטסיס ^ מ ס י מסים ^ לי"א די במזזיז א דמסיב נחמגג ס ס"ק יב לשמוח החנור בשבס מוסר ע"י טהיס ^ אפש הנייר הסבבאיהס סק י"ב פחותכין כדרך שישראל חוסכה ^ מרחמס ה להיסמין לשנסנחנור