המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןלב אבן שתיה קדושא שלים ובזה יש לתרץ קושיות הזהר פ' יתרו שהקשה אמאי בפסק זה נאמר שלשה אותיות מאלף בית ובפםוקים הקדומים נאמר רק ב' אותיות בפסוק ולפי הנ"ל אתי שפיר דבא להודיענו כמה מעלות הצדקה חדא דצדקה עביד שמא דקב"ה שלים שנית קרנו תרום בכבוד רצה לומר דבהקדמה של הזהר איתא דעי' נתינת הצדקה ממשיך עלי' הצלםאלקים וזה קרנו רצה לומר זה קרן