המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןשהרג בפני ב"ד וגם הם לא כוונו לראות דאל"כ בלא"ה אינו נהרג וא"כ כיון שגם הם לא כוונו לראות ממילא ההרוג מצטרף כסברת הש"ך ועד"ז י"ל ג"כ מ"ש האו"ח בסי' ל"ו ס"ק י' על דברי הרשב"א בתוס' בסנהדרין דף ט' דס"ל דלרבי יוסי לעולם התראה בעי א"כ מאי פריך הש"ס הרוג יציל ע"ש ולפי הנ"ל י"ל דלכאורה ע"כ מוכרה דבטרפה שהרג כפני ב"ד לא בעי התראה אפילו לר"י דס"ל שיהיו עדיו מתרין בו מכות ו' ב' דאל"כ כיון שהתרו בו לשיטת הרשב"א שוב אין יכולין לדון וא"כ הו"ל עדות שא"א יכול להזימה אלא ע"כ דבלא התראה מיירי וא"כ מקשה שפיר הרוג יציל אלא דעדיין יש מקום לזמר שאעפ "י שהתרו אעפ "כ נהרג לקיים ובערת הרע כיון שא"א בב"ד אחר כאשר ביארו הרמב"ן והריטב"א במכות ויבואר אי"ה לקמן וגם בקצרה י"ל דקשיא לי' להש"ס דקרא דובערת הרע דמוקי לי' רבא בטרפה שהרג לפני ב"ד ע"כ מיירי אליבא דר"י שלא כוונו לראות וא"כ הרוג יציל אלא שעדיין יש מקום לומר לפי ס' הרמב"ן והריטב"א במכות שאביא לקמן אי"ה א"כ בב"ד