המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןד חלילה בא הוא ויברכהו זרזו ואחרי שהעיר רוחו ויתן לו את חברון י ד הואיל והוא ראה הצורך לחזקו בברכתו ובאיחוליו ולהוציא מלבו כל ספק ופקפוק ושיהיה בטוח שילחם בם וזכריה י ד ויורישם כן גם אנחנו כשאנו מרגישים שאיזה צער ויגון עצור' ם בלב קרוב יד ד וךע מכיר או מי שהוא אחר או שהוא מתרעם ומתאנח במרי שיחו בפנינו על תלאותיו והרפתקאותיו בבריאותו ברכושו בעסקיו ובנפשות ביתו חוב קדוש מוטל עלינו להשפיע על רוחו ולעודדו בדברים נכלים ובתנחומות אל בדברים היוצאים והנובעים ממעמקי לבנו לב אח לצרתו המסתחף ביסוריו וגעינוייו ולפזר מעליו העננים הכבדים המחשיכים באשן אחי המשל הנתזן פסי המון לקבל הורא סנחא אנו ש מעיס ותו נסי גלב גשר ליהושע בן פ ה שניט אנכי היש ועודני הזק גיוס למעסה דגכן אני שואל ההר הזה שנקיס סם ונוסר י ד ונאיש גורהו אברהם פרחי והמערפלים דעתו