המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןבדמאי יותר מהמדומע וגם התי' האחרים שכ' השע"ה שם לא יכונו בדברי התו' דהכא כמו שיראה הרואה ולעיקר קו' השע"ה ז"ל נ"ל דס"ל להתוס' דה' כוותיה דר"י מדהביא דבריו במתני' ולא הביא שום חולק עליו ואפי' רשב"א שחולק עליו בברייתא לא הביאו במתני' מש' דה' כר"י ולא כרשב"א כנ"ל בס"ד ע"ב גמ' אמר ענייה זו וכו' ואתם מאכילים אותה טבלים ומי מחייבא וכו' אה"ב וק"ל דמאי קו' דילמא ההוא דר"פ בן יאיר איירי כטבל גמור כדקאמר ואתם מאכילים אותה טבלים ובטבל ודאי חייב במעשר ונ"ל דמדקאמר להו דלמא לא מעשרין משמע דאיירי בדמאי וספק הוא דאי כטבל הו"ל למימר דלא אכלה משום דאינם מעושרין וגם הם אי איירי בטבל הו"ל להשיב לר"פ אין כדבריך שאינם מעושרין א"ו דאיירי בדמאי וכולם לא ידעי אם מעושרין או"ל