המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןבהכי חייבה רחמנא כתוס ומקשה מהסוגיא בדף פ"ה מביא סוף דברי רמב"ן שהקשה מגמרא בב"ק ומגלה מזה יסוד בשיטתו בששא"ר ומישב הקושיות בהגהות מישב תוס ד"ה שחיטה מקושיית מפרשי הש"ס מדייק ומסביר מחל רש"י ותוס בד"ה דכמה ובזה מסביר רש"י בב"ק קנ שיטת סומכום במלקות אותו ואת בנו מביא גמי דף פ"ב וריטב"א בשבת דף צ"ג שמפרש שיטת סומכוס הריטב"א במכות שמפרש שיטת רבנן על צד שחולקים אי חייב שתי חטאות בהעלמה אחת שכ"ע מודים שצריכים מעשים נפרדים לחייב שתים ומחל אי יש מעשים נפרדים ע"י מעשים נפרדים במציאות וגופים ושמות מחולקים או צריך דוקא התראה או ידיעות לחלק מדייק שרש"י ותוס בסוגיין חולקים על הריטב"א בשיטת סומכוס ושרש"י במכות חולק על הריטב"א בשיטת הרבנן ששייך לחייב במעשה א שניים וחולקים רק אי אמרינן סברא של אשתלאי ומסביר שיטת רש"י איך חייבים שניים במעשה א ומוכיח שביאר ברש"י בהזדות גם הוא כשגגות קנב גופין מחולקין ומהות אותו ואת בנו מביא גמרא דף פ"ב וביאור רש"י והמאירי מדייק שחולקים על שתי נקודות