המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןיכול לברך על האחרון ולא מצאנו בפוסקים שאם כבר הורגל לראותם ואינו מתפעל אינו יכול לברך והא דאיתא בשו"ע דאין מברכים אלא על הרים משונים בגובהם הוא רק סימן על איזה הרים מברכים אבל אחר שנקבע איזה הר משונה בגובהו פשיטא שחייבים לברך עליו בכל גוונא ועי' בעיונים סי' ט' עוד ראיות ברורות לזה ושכן הסכמת כל גדולי ההוראה שליט"א ב ומה שטענו שהעולם מיקל במקצת מברכות אלו כמשונים ובריות נאות טענה זו נובע מחסרון בידיעת פרטי ההלכה דברכת משנה הבריות אין מברכים אותה רק פעם ראשונה שרואים איזה מין משונה ויותר אין מברכים ברכה זו לעולם אלא רק בלא שם ומלכות מ"ב סי' רכ"ה סק"ל רמשום הכי כמעט ולא ימצא שתירה כס