המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאן^ ^ ^ הוה דאורייתא והמקשן בתוס' על הר"ת לא היה התרצן תירוץ הנ"ל והוא לא הבין כוונת תירוצם שהוא כמו שכתבנו וסבר שכוונת התוס' בפשיטת דהוה דרבנן ולכן הקשה על הר"ת אבל באמת הר"ת יסבור שהוא דאורייתא לפי המסקנא כנ"ל אמנם לכאורה יש לדקדק קצת בלשון התוס' שכתבו דטעמא דמצוה הבאה בעבירה לאו דאורייתא אלא דרבנן דמה רצו לרמז לנו בזה שהוא מדרבנן דלפי דברינו הול"ל בפשיטות דמכאן ילפנין דמצוה הבאה בעבירה פסול מדאורייתא ומה נפ"מ לנו אי בלא קרא הו"א דהוא מדרבנן או לא ונ"ל דהנה הפני יהושע הקשה על שמואל למה מכשיר מצוה הבאה בעבירה והא מוכח מסוכה דמצוה הבאה בעבירה פסול מדהכשירה התורה שאולה ופסול גזולה ע"כ הטעם משום מצוה הבאה בעבירה ונלע"ד עפימ"ש הראשונים ההסבר בין היכא דילפינן ממקום אחד במה דמצינו לכל התורה כולה ובין היכא דאמרינן שאני כא דגלי קרא שהטעם הוא אם התורה מגלה לנו איזה דבר נגד הסברא חיצונה היינו שבלא הגילוי לא היינו אומרים כן אז ילפינן