המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןבפי' הרמב"ם אמנם לדברינו א"ש ואין צריך להשאר בצ"ע כדנשאר בכס"מ דלרמב"ם דרך אחרת בענין הסמיכות דכיון דכתב בסוף הל' ח' את טעם הקפנדריא והוכיר ענין וה שאסור להכנס שלא לצורך מצוה מיד סמך לזה דאף כשחייב להכנס לצורך עצמו דהא כשצריך לקרוא למישהו לא סגי ליה דלא יכנס מ"מ הוא שלא לצורך מצוה ואסור אלא"כ יתנהג כמו שכתב הוא דיקרא פסוק וכדו' ולאחר מכן חזר לענין הראשון שפתח בו דכשנבנס להתפלל וכדו' יכול לצאת בפתח אחר ודו"ק ועי' ביאוה"ל קנ"א ס"ה ד"ה לקצר אי בעינן דוקא שכניסתו לביכ"נ תהי' לדבר מצוה של ביהכ"נ ועי' בערוך השלחן קנ"א ס"ה שהיום שאין מקפידין כ"כ על דברי חול בביכ"נ הוא ע"פ הרמב"ן דבתי כנסת שבבבל על תנאי עשויות ומ"מ כתב שם שיש לגעור במי שמעשן שם שלא הותר אלא בביהמ"ד למי שלומד שם כל היום או חצי יום שאז הוא כאכילה בכה"ג ע"כ ולפ"ז בבתי כנסת שבא"י שאינם על תנאי אלא