המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןפכילתא מג א פרשת י"ב ופסחתי עלבס ובו ר יאשיח אומר אל תכך ופסחתי אלא ופסעתי שהקמת טלנ בזהנה ה א מדלג על חהרים ואומר שס הגה זד עומד אחר כתלנו וגוי תיבת ושפחתי יש מפרשים אותו מעדן חמלה והצלה יק חמם איכקלס ואיחיס עליכץ גם רש"י פתב בחל פרושא ח"ל ופסחתי וחמלתי ישעי ל"א ה פשוח והמליס ללל ותרגם יונתן עיזיאל יציל רעדי דש מפרשים איש סענין ללוג וקפיצה כמ"ש רש"י באילו פירושא ונם רל"ק בשרש פסח פירש ק יובאמת פכר פליגי תנאי בזהבמטלתא מסמוך לפני לנד ר יאשי הנ"ל איתא הי ר שמואל אומר וכו אין פסיחה אלא חיס שנאמר ישעי ל"א כצפדם וגם סמוך אחר לבד יאשי הנ"ל אהא ר יונתן מפוח יגן ה צבאות על ילושלם נק והציל פסית והמליפ אומר ופסחתי עליכם עליצם אני חם וכ ולפ"ז הומת ר יאשיי מ"ל פשושה והייני אל תקרי ופסחתי רצמו ממר אל תפרשו מלשץ חמלה והצלה כלעת תנאים הנ"ל אלא ופסעתי רצינו לומר מענץ ללוג וכאילך פדוש המפרשים הנ"ל ו הנ ה רש"י בס בא אחל לבדו