המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןכיון דתנור הוא לא השבינן ליה מעשה אילפס או דילמא לא שנא ולרב יוסף מיבעיא ליה כשהדביק בתנור ולא הסיקו לתבשיל על ידי אפייה דאבוקה כנגדו וכן פר"ח אבל רש"י לא פירש כן אלא פירש דההוא בחרא מיירא כמו כן באילפס דף לנח ע"א אתיא לחם לחם הקטה הר"ר דיילקרויישא מאורליינש כיון דילפינן לחם לחם דבעינן מצה משלכם אמאי איצטריך לעיל למידרש שלא יצא אדם ידי חובתו בטבל משום כל שאיסורו משום בל תאכל המץ לבד יצא זה שאיסורו משום לא תאכל טבל בהדי' תיפוק לי משום דבעינן משלכם והאי לא תשיב משלכם כדאמר בסוכה אתרוג של דמאי ב"ה מכשירין כיון דאי בעי אפקר נכסיה והוי עני וחזי ליה כו' ודווקא דמאי אבל טבל גמור לא משמע דלא חשיב ליה משלכם ונראה לר"י רמצי למימר דאיצטריך קרא להיכא דהתבואה היה הכל שלו כגון אם היה כהן דהשתא לכם קרינ' ביה דאינו צריך להפריש ולכך איצטריך טעמא דלעיל והר"ר שלמה מדרויי"ש מתרץ דלא דמי לאתרוג דהיינו טעמא דגבי אתרוג דאינו יוצא בטבל משום דבעינן גבי אתרוג שיהק הכל שלו אע"פ שיש לו שותפות בגויה משום דאינו יוצא באתרוג דשותפות שאם היה נותן