המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןמב' פני' מנסה הוא ית' את האדם או בעושר או בעוני והנה כל עני ותלונן מי יתן וינסנו ה' בעושר ולא ידע כי גדולה סכנת נסיון העושר מסכנת נסיון העני וז"ש שהמע"ה רש ועושר אל תתן לי פן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי ונמצא שעובר בב' לאוין על הגניבה ועל שבועת שקר אך לא זו בלבד סכנת נסיון העושר כ"א פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה' שהוא לכפור בעיקר חלילה נמצא כי נםיון העוני נווב מנםיון העושר והוא כי העיני תכניע את האדס ומהכנעה יבא הכשרון משא"כ העושר וז"ש ר"י אל תקוץ בעניות דע לך כמה בות העוני שאם תקיים את התורה מעוני על ^ יכניעך סופך שתקיים אף מעושר שלא יספוק גסות הרוח להחטיאך כי מדת הכנעה מעוני הושרשה בך משא"כ אם היית עשיר אשר בטלך העושר את התורה ותושרש בגםות הרוח עד כי גם תהי' אח"כ עני לא יםפיק העוני להכניעך עכ"ל והנה הקב"ה נתן לנו ארץ אשר לא תחסר כל בה כל א' וא' ישב תחת גפנו ותחת תאנתו כחמר דיתיב על דורדיא ואפשר שזה היה להם לנםיון אך ורק שהיה להס מענה בפיהס לומר מי יתן שהי' מנסה אותנו בעניות כי גדול סכנת נסיון העושר כנ"ל גלל כן גלה אותנו מארצינו לבין האומות ואז על פת לחס יפשע גבר כדי להביא אותנו בכור נסיון העוני והנה ידוע מאמר רז"ל חמרא ^ ^ דפורגית' ומיא דיומסית קפו"ו עשרת השבעיס וז' הקב' ומספר והולך מן המאורעית שיהי' לישראל ומהתנהגות עם עמו ישראל שמתחלה נני ממנויר