המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןהממת בשבז ובזה ספ שמביא משם סטר ימי שלמה שהמחניף התיר לפתוה והבני דוד אסר לפתוה על הספק' אבל כשודאי נפל לשם ממון של אהרים משמע וכובע יהץ כמותר לפתוהז ושנית השדוח שם אדרבה דעתו להתיר לפתוה כל שסמוך ליורש ' ישה לכהן ק נם דברי הבנץ צית החדש שמביא לנהקה מדבליו ומחם הוא סמוך ממש שבורה ואין השש שנרקב ונבקע שידן רק מעיר במאמר מוסגר וכותב ואלא דממ"ש בהלנה אין נרשה כה וגם מה שחושש הבנין ציה לארדע דין מעיר ע"ז וכותב דמ ש משום חרדה ככר כ' הרבנים הנ"ל קצונתו לדברי גיבש ה מק שציץ בזה לעיל מיניה בדברייך דחקן ' אשל אלא ' במפנה מקבר לקבר ת עת בעה דברי פר ימי שלמה על הרמב ם י ייבלתי מפורש יוצא מהנ"ל דבודאי ממל כריק בידים דמותר למתוחי הוא מביא שם בשם ספר בני דוד אלקה פכית םה' מציקה שנשאל אי שרי לפתות אל בשביל ס' ממון שנאתי ואיבא ספיקא שחצצ בקבר נמל הלה הביא משם ההב מחנגא ז"ל שהתשן מתוך' סוגית ההלכה דפ' מג שאת דקנ"ד ומה גמ' כ בנ ד אין כ"כ ניחל שאינם אריכים לגלות במו בההיא דשערות חירב בני דוד חלק קליו והילק בין שענד ודאי לספק והיכיר דהוא על הס' רחצי לילך לחומרא עיי של הוי בהדנם דגל מקום הפלוגתא של הפוטקים הגיל בוה' הה אך ורק בחם פותר לרתוח ' על הספקן אבל בהיכא שבההצי נמצא או נפל גמום הממון של אחרים לא עלה על דעת מי שה"ש גנ לאסור לפתוח רכזה כן זה כאשר עיינתי גם בגוף דברי שו"ת בנין