המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןי"א ע"א ונסה להקשות ועיי בחידושי אנשי שם על המרדכי הלכות מקוואות במסכת שבועות ונסה לתרץ שמעי צ מניין הראיה ששיכור אל יורה הוראה שביני צא הבא ראיה למה שמביא המג"א בשם המהרי"ל שבברכת כהניס תהיינה שתי ידיים דבוקות זו בזו שמעי צב ולאלה תטמאו פי' רש"י כלומר בנגיעתם יש טומאה אבל אין לפרש שיש מצוה לטמא עצמו לכתחילה בס עיין בה' הרמב"ם פרה פ"נ מ"ג ונסה להוכיח הנ"א שיש ענין ליטמא לכתחילה שמיני צג ואת החסידה פירש"י זו דוה ולמה נקרא חסידה שעושה חסד עם חברותיה במזונות וקשה דאם כן דיז הוא שהחסידה חהי' עוף טהור שהרי לפי הרמב"ז כל טומאתן של העוטות הוא משום אכזריותם היתירה נסה לתרץ לפי הכלל איז בריקין למזונות שמיני צר הבא רמז לדברי רב כהנא בסנהדרין דף י"ז