המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןבאותו דבור כתבו להא לקפריך בע"ז ומאי לא ניתן הישראל אבל להשבון כלומר טון ללא הניא במשיכה א"כ השבה גם ע"י ביל אף מטעם הוצאת ממו בעלמא מילוי משוס למחיל בשוה פרוטה לא שייך מיז לאמר ולא ניתן כל היכי לאיתא של ישראל היא לאי משום להשבון להא עכיפ ביל נזקקין להוציא מיל למייאש זימנין ללא מייאש ומפרש שאינה ובעירובין בתורת השבון כלומר אם אכלו שאינו בעין הבינ מטעם ממון אחרים שבילו וביבמות התם בא לפרש רק החילוק שבץ אינו מחייב לתן למיו אבל כ"ז שהוא בעץ ולאי חייב להחזיר ט עכ"ל ה נה מה שמחלקים בין בעין לאינו בעץ גזלן ישראל לגזלן בינ להבינ כיון ללא כתיב ביי השבה אין בה תשלומין כבשאר עבירות לילי וכנתבאר לברי מבוארים שפיר ללא מהני י בזה יש ליישב קושיה החום בערובין מחילת ישראל כ"א על התשלומץ למי הנזילה ט סיב ליה ב"נ על פירשיי שם שדייקו מפמש"פ