המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןשחולקים בס רתס ו כקחולקים נפסק הלכה' אליבא י דתנאי' והיד מלאכי' כלל קנ"ז פתל ודל הלכה כרבאללב' קמרינךיאפי' היכא דפליגי בפסק הלכי אליבדחגמי' קלמדתי מדלרי הרי"ף יבפ' תפלת השאר גבי תפלת יפרל אין להיקכע דאעליגי' י"ע ור"י איתפלח ערבית מולהארמותע' ואמריקישםבגמ"' כזיעבאמגיאבייהללס כדברי הומיימובהו ורצאי מרהלכה כדלרי' האומר רשות וסם צסייריי"ף יי י ד ההג הא פך מוכח מלמ ב"מ דף ומ"א דאמר אביי דלקאמיינףשפ וליז ממרען מדחסיח חשיד שכומא משוםממדנן שמ סצרךמלוה ישנה יש לן עלץ ולא פרשי אגשימספק ר "ד ו ל