המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןשם הלכה כ' דאף דאמרינן הלכה מברי המקיל הנ"מ דפלוגתא הוא לענין עירובין אבל אי פליגי גכ לענץ דכר אחר לא אמרו כללא דהלכה כדכרי המקיל אי איכא כללא נגדו דפשקינן כרבי דאמר אוהל זרוק לא שמי' אוהל עי' בכיי או"ח סי' תיט ובביח שם ובהגהות מהרל"ח ובאורח מישור על נזיר דף י"ז ודף מ"ב ג עירוביז דף פיא ודף צ"ה בעירובין אמרתי לך ולא במחיצות וכן נסתפק הרא"ש זיל לדמויי מזהא דאמרריב"ל הלכה כדכריהמקיל בעירובין הוא ולא במחיצות לדעת הר"מ ז"ל ולדעת הר"ח ז"ל פשוכי דאפילו במחיצות וכן לדעת המרדכי בדעת הר"מ דמחלק בי תנאים ואמוראים לא סבר לחלק בין עירובין למחיצות וכיו יפשק הר"מ ובה"ג והמרדכי והרא"ש דבאמוראי לא איתמר להאי כללא ידעת הרח במקום דאיכא כללא לא אמר הלכה כדברי המקיל ע"כ לא סברי נמלק בין עירובין למחיצות ושמה אני