המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןורבים פירשוהו כרי ויועד יקריב אותו ירצוגו לפה' שיקריבנו ברינו קטורת כמו זכרו כיין לבנון ג לאהרן ולבניו ולכל ולא באונס ד וסמך ידו הי' נראה מהפשט שבידו ^ הכהניםבשוה ד חלות עבות ויש אומרים עגולו חת כי דרך שעיר המשתלאיננו דרךכל מלשון חלילה בדברי קדמונינו ה מחבת קערה תרבן על כן שנה הכתוב רק כאשר מצאנו המעתיקם מכוסה בקערה והתי תחת ה"א כתי ושבת לנשיא שהתיקו שכל סמיכה בשתי ידים סמכנו עליהם והגוף ז מרחשת ^ מעשה מטוגן ויש טפרשים מגזרת רחש ירב לכפר על העולה על הרוח יקרא עולה גם כן לב והעם בעבור שישמ קול י לאהרן ולבניו הצאן על ירך המזבח צפונה כנגד השלחן וטעם חלב ודבש ויש להם כדמות ראיה בספר עזרא ^ ישחט הכהן שישחטנו אחד ויזרקו רבם את הדם ובן יב קרבן ראשית תקריבו אתם לה' כטעם שתיע כתוב וימציאו בני אהרי וטעם אשר פתח אהל שני עשרונים המונפים לפני השם בחג השבועות וזם להוציא מזבת הקטרת ו והפשיט כהן או הלוי פירוש לה' אע"פ שהם קדש לה' הם למאכל הכהן ^ נלוה אליו ז ונתנו בני אהרן שלא יגשו הלוים יג ברית אלהיך הכנסתיך בברית והשבעתיך של יזאת מצוה על הכהנים ולא פחותים משנים תקריב תפל ולא יאכל כי הוא דרך בזיון יד וא ת הפדר רבים תכמי הדור פירשוהו הגוף והנכון תקריב מנחת בכורים רבים רו שמלת אם חיוד יני שהי' הפדר התלבים וכן הוא וערכו בני אהרן ולפי דעתי כי אין צורך כי החיוב הוא ראש בכוריהי הכהגים את הגתחים שהם נתחי הגוף את הראש ואת ולא הבכורים והרוצה להביא מנחה מבכורים גדבה הפדר שהם החלבים ויחסר אות וי"ו שהוא כמנהב יביא אביב נקרא כן בעבור יוא ראשון והו הלשון אודם פטדה וברקת ונתח אותו לנתחיו ולנתחי מגזרת אב גרש טעמו ידוע וקרונית גרס הג אה ראשו יאת הדרי או יםי פירוש את