המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןמחוקי רצונןי ובזה החשיכו היונים אח עיניהם של ישראל ואח"כ כשגברה יד החשמונאים ונעשה נס בשמן של המנורה אז הבינו החשמונאים כי כל עיקר הגזירה היחה על שלא הרביצו חורה בישראל ולכן נחחברו כלל ישראל עם היונים ולמדו ממעשיהם והוצרכו לשמן זיח ע"י חביטה של העכו"ם ולבן אח"כ הדליקו נרוח בחצרוח קדשין היינו שהדליקו אח מאור החורה בכלל ישראל ^ בביח המקדש לא הדליקו כלל אח המנורה בחצר אלא בהיכל ואפילו לדעח הרמב"ם דס"ל בהלכוח ביאח המקדש פ"ט ה"ז שהדלקח הנרות כשרה ^ וא"כ אפשר להדליק גם בחצר מ"מ בביח המקדש לא היו הרבה חצרוח אלא חצר אחד וע"כ דאין הכוונה כלל על הדלקח המנורה אלא הדליקו אח אור החורה בחצרוח עם קדשיו כדי שיהיה סוג שמן זיח זו אחר לא