המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןמאלכע לוחיתיה לבי היה בן אילע' אומד כל העושה לנלי מי רה עיקל לרך ארץ תפל עי שין איתי עיקר בעילם הזה מך אל עיין ך לדיל' מילה מפל עיש ין איתי תפל בעילם הזה משלי משל למה הלכי חייה לאיכעיה שהא עונלת בשני ללכיס אחת של אילאחת של שג ייינ ן כנגד הי ר הרי נטוה באור ואם מהלך נגד שלגהדיהיאליקה כנעה כיצד יע ילך בינתייםיזהל בעגה שלא ימיה באול ושלא ילקה כצינה ר שמעין כןאלעזראמראלתמהחבייךג' פרקכח ןן י שמעין בן לעזר אימר משוס רמ"ז תרצה את יזבירך בשעת כעסי זיול תיא לבית ביים א וחל תשתיל לראותו ונו' אמ ןיש לך חנרים מקצתן מיניחין אחך ומקנת משבחין אותך אהב אתהמוכיחך ושנא את משבחך מפני שמוכיחך ילייאך לחייהעולסהבא והמשבחך מוציאך מן העילם הוא היה חימר בכל ת לסאר הלך לכו הול עימל לבי עימד יושכלבלים מיושביב כעדו היא היה אימל כל השיקל עגמו על לבלי תורה מיסרין לי שקינין כגגלי יכל הניטל מלבליתזלימוסרין לו כטלנין מגל עין אלי זאב ונמר ובללליסנחשהגם' הליסטין באים ומקיפין איתי ונפרעין ממ שנאמל כי יש היס שפטיס באל"ן אבא שאול בן גנס א ר יש לן אדם שלמל לעצמואיט מלמד לאחרים לאחלמאימתלמר לעצמו קלמר לעימו ילאחליסאי למל לא לעצמלא לאחרים הלמד לענמו ו י למד לאחדים כיצד שנה אדם פלק אחל שטם ישלשלא הישנה איתה אחלנתעסק בהן ולא שכחך זה שלמד לענמו ואיני למד לאחדים ולא למדלעצמו טצל שנה אדל סלי אחל שני יגיפעמי השנה אותלאחרי' לא נתעפק בהסושכחן זה שלקל לאחל"י ולא למל ל עצמי הלמל לעצמן קסןמממהיק לא ע ו לג ומטין שכבול לבו חביב עליו כגמר שמיס ולאחרים כינל שנה סלל אחל שטםשלשה והשנה אמן לאחרים ינתעשק ז עק ןמשלתמשה מבקוליוויאמראדטמשה כלאם ןלומודקשכלאשק קיו אומליס מן ביהודה ותקכגליל ומק גל קיגיןסו לומר אין לגן כזהולה ואץ מנן בגליל אלא ימן מנכלקיללןלאוהילאזס וקמ ךך גתןאמל אץ לך אהבה כאהבה ל תילה ך ואין לך סכמה כחכמה של דלך אק ואין לך ל יומו יייהלימ ים ואין לךעושל נעושלה שללומי ואין לך ננילה נילהן ואין לךזומתכזינותשלעלניים ואין לךגסת מלם אי לן חנופה כחנופה שלבבל גוניאמ ויאמל לבנות איןלך י שפי של מגולים לבי שמנמן בן קלי גאלן שלאל ומצא חוצהלאלץפגסהללנהמשובח ףיק ןפג משובח קא ותל מכל קמשונתיס שבמלינית יקןי סמכלדמהלגיזלמדאי נאממחגמ קיס שאןעלפי עומתממק שהיה משיבח מא יותלמבל הסשובחי שגמלינית רט שמעו גילל אוחכל המשים שלוס בחזך מעל עלמ קכמיב כאילו ליס כישראל כל אסל ואתל וכל המטיל קנאק ותותבתיך גימו מעלה