משמרת חומתנו - י / ילקוט מאמרים מאנשי נטורי קרתא / תשי ט דף מספר 301


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן